Zajęcia świetlicowe

 

Zajęcia świetlicowe przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań, a także integracji społeczności uczniowskiej.

 

 


 

Godziny

 

Poniedziałek

 

 

Wtorek

 

 

Środa

 

 

Czwartek

 

 

Piątek

 

 

7.45-8.45 

 

 

Małgorzata Dobrowolska

 

 

Rafał Liana

 

 

Łukasz Cieśla

 

Małgorzata Dobrowolska

 

Rafał Liana

 

12.45-13.45 

 

Małgorzata Dobrowolska

 

 

Małgorzata Dobrowolska

 

Łukasz Cieśla

 

 

Małgorzata Dobrowolska

 

Małgorzata Dobrowolska

 

 

CEL ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZYCH ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

         Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej

umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

 

 

ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

 

1.      Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki po zajęciach lekcyjnych

2.      Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce

3.      Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym)

4.      Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu

5.      Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas

 

WYCHOWANEK ŚWIETLICY MA PRAWO DO:

 

1.      Właściwie zorganizowanej opieki

2.      Życzliwego traktowania

3.      Swobodnego wyrażania myśli i przekonań

4.      Poszanowania godności osobistej

5.      Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną

 

WYCHOWANEK ŚWIETLICY ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 

1.      Przestrzegania regulaminu świetlicy

2.      Przestrzegania zasad współżycia w grupie

3.      Współpracy w procesie wychowania

4.      Pomagania słabszym

5.      Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie

6.      Dbania o ład, porządek i estetykę świetlicy

7.      Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KLAS I-VI PO ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH

 

1.      Doskonalenie umiejętności komunikowania się w zespole

2.      Dbanie o kulturę słowa

3.      Zapoznawanie się w zasadami wyrażania własnych opinii, sądów

4.      Rozwijanie poczucia przynależności do grupy

5.      Wdrażanie do efektywnego uczenia się

6.      Uczenie się poszanowania dla innych ludzi, przekonań, pochodzeń

7.      Utrwalanie nawyków przestrzegania higieny osobistej

8.      Stwarzanie bezpiecznych dla zdrowia warunków

9.      Wyrabianie poszanowania dla cudzych dóbr materialnych i osobistych

10.  Integracja środowiska szkolnego i lokalnego

11.  Rozwijanie postaw ciekawości, otwartości i poszanowania swojej kultury

12.  Rozwijanie samorządności uczniowskiej

13.  Wdrażanie do szacunku dla symboli i tradycji