Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli

 

 

Szkoła Podstawowa im. Klemensa Janickiego w Januszkowie

rok szkolny 2019/2020

 

Szkoła XXI wieku musi być prężnym ośrodkiem wspomagającym rozwój człowieka. Aktywnych uczniów mogą kształtować tylko dobrze przygotowani nauczyciele. Dlatego ważnym elementem w rozwoju nauczycieli jest doskonalenie zawodowe. Twórczy nauczyciel w czasie całej swojej kariery powinien korzystać z różnych form ustawicznego doskonalenia. 

Doskonalenie będzie realizowane poprzez różne formy. Dominować będą szkoleniowe posiedzenia prowadzone przez członków rady pedagogicznej oraz osoby zaproszone i spotkania zespołów przedmiotowych. Ważnym elementem będzie indywidualne podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych i warsztatach organizowanych przez wyższe uczelnie i specjalistyczne ośrodki. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do dzielenia się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z członkami rady pedagogicznej.

 

            Plan jest dokumentem otwartym, będzie modyfikowany zgodnie z potrzebami szkoły.

Plan doskonalenia opracowano w oparciu o:

¾    Priorytety MEN na rok szkolny 2019/2020.

¾    Priorytety nadzoru pedagogicznego wskazane przez Kuratora Oświaty w roku 2019/2020

¾    Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora oraz ewaluacji wewnętrznej.

 

CELE WDN:

1.      GŁÓWNY:

¾    Wzrost efektywności pracy szkoły poprzez profesjonalny rozwój kadry pedagogicznej.

2.      SZCZEGÓŁOWE:

¾    Podnoszenie efektywności kształcenia

¾    Wzmocnienie osobowości nauczyciela

¾    Poprawa komunikacji i współpracy w Radzie Pedagogicznej

¾    Wzrost poczucia odpowiedzialności nauczycieli za jakość pracy szkoły

¾    Dzielenie się doświadczeniami zawodowymi

¾    Rozwiązywanie problemów i trudności wychowawczych

¾    Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

¾    Praca nad poprawą komunikacji z rodzicami, pomoc w rozwiązywaniu problemów

 

Przewidywane efekty zamierzonych działań:

¾    Racjonalne i efektywne rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.

¾    Podniesienie poziomu nauczania.

¾    Poprawa relacji: nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic.

¾    Uzyskiwanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

 

Formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli:

¾    studia podyplomowe

¾    kursy kwalifikacyjne

¾    warsztaty metodyczne

¾    szkolenia rady pedagogicznej

¾    konsultacje w zespołach metodycznych

 

Plan WDN obejmuje trzy podstawowe strefy działalności szkoły:

¾    dydaktyczną

¾    opiekuńczą

¾    wychowawczą

 

 

L.p.

 

Zadania

 

Sposób realizacji

 

Odpowiedzialny

 

Termin

 

1

Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia

 

 

- rozmowy

Dyrektor

Lider WDN

Wrzesień

2

Przedstawienie nauczycielom ofert szkoleniowych, nadesłanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli

- nawiązanie współpracy z ośrodkami szkoleniowymi

- prezentacja ofert

 

Dyrektor

Lider WDN

Na bieżąco

3

Ustalenie tematyki szkoleń grona pedagogicznego. Zorganizowanie posiedzeń samokształceniowych na tematy wynikające z potrzeb i planów pracy zespołów

 

- rozmowy

Lider WDN

Wrzesień/ październik

Luty

4

Pedagogizacja rodziców. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Pogadanka pedagoga szkolnego

 

Pedagogizacja rodziców;

1.Rozpoznawanie wczesnych objawów używania środków i substancji psychoaktywnych

2.dopalacze-droga do nikąd.

Mechanizmy uzależniania

Lider WDN

 

Pedagog szkolny

 

 

Na bieżąco

 

Listopad

 

Styczeń

5

Szkolenia i warsztaty

 

Dydaktyka;

1.Wsparcie uczniów w zakresie świadomego kształtowania procesu własnego uczenia się postawy odpowiedzialności za jego efekty.

2.Tworzenie przestrzeni dla aktywności ucznia ,poszukiwania rozwiązań, kreatywności-w tym umożliwianie wpływu na organizację procesów edukacyjnych.

Inne;

Jak aktywować rodziców podczas  spotkań, by byli zaangażowani i zadowoleni.

Dyrektor

 

Terminy wg harmonogramu szkoleń

 

I semestr iII semestr

6

Dzielenie się wiedzą na radzie pedagogicznej

 

Dydaktyka;

1.Formy pracy w zespole klasowym jako działania umożliwiającego uczniom uczenie się od siebie nawzajem

Opieka /Wychowanie;

1.Jak nauczyć dziecko wartości-program wartości w pracy wychowawcy klasowego .Wartości w planie wychowawczym szkoły i klasy.

Wyznaczeni nauczyciele

Terminy ;wg kalendarza zebrań rady pedagogicznej

7

Podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie warsztatu pracy przez nauczycieli

- udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia

1.Studia podyplomowe -

  Chemia w szkole

Ośrodki kształcenia

Cały rok szkolny

8

Ewaluacja wewnętrzna

- opracowanie planu i projektu ewaluacji

- opracowanie raportu ewaluacji

Lider WDN

Zespoły koordynujące

wg harmonogramu

9

Sprawozdanie Lidera WDN

- opracowanie sprawozdania


Lider WDN

czerwiec

 

Ewaluacja WDN

            Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli to obszar pracy szkoły, wymagający ciągłego usprawniania form i metod pracy, wprowadzenia innowacji i zmian, które mogą „ożywić” proces doskonalenia, stąd istnieje konieczność wartościowania tego obszaru pracy szkoły. Celem ewaluacji WDN jest określenie stopnia osiągnięcia założonych celów oraz usprawnienie i podniesienie jego efektywności.

            Plan WDN został opracowany przez zespół nauczycieli na podstawie analizy potrzeb oraz wniosków nauczycieli. Plan WDN uzyskał akceptację i został przyjęty do realizacji na rok szkolny 2019/2020.