Realizowane programy

 

,,SPÓJRZ INACZEJ”

Szkolny program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na wczesne zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz przeciwdziałanie nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Projekt organizuje Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki SPÓJRZ INACZEJ.

Celem głównym jest rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, w tym umiejętność rozpoznawania i nazywania uczuć, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, umiejętności kształtowania pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu samego siebie. Zapobieganie destrukcyjnym zachowaniom w klasie/grupie rówieśniczej i odrzuceniu rówieśniczemu poprzez podejmowanie samodzielnych decyzji.

 

Zachęcanie do zdrowego stylu życia, zachowaniach prozdrowotnych, zasadach bezpieczeństwa I niektórych zagrożeniach dla zdrowia, w tym przede wszystkim związanych a używaniem szkodliwych substancji chemicznych.

 

 

 

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

Ogólnopolska kampania podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Projekt organizują: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Fundacja „Trzeźwy Umysł”

Instytucjami realizującymi program kampanii profilaktycznej ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł” w naszej gminie, z którymi wielokrotnie współpracujemy są Miejski Ośrodek Pomocy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

 

Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Do naszej szkoły corocznie trafiają zestawy edukacyjne w postaci różnorodnych wydawnictw profilaktycznych adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli. Ważnym elementem projektu jest współpraca na bieżąco z koordynatorem ds. uzależnień z MOPS-Żnin.

 

 

„TRZYMAJ FORMĘ”

 

Chcesz przedłużyć sobie życie?

 Ćwicz i odżywiaj się należycie!

 

Cel główny:

·         Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.

Cele szczegółowe:

·         Zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego żywienia z uwzględnieniem wartości kalorycznych( energetycznych) spożywanych pokarmów oraz z negatywnymi skutkami odchudzania i niewłaściwymi dietami,

·         Uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływ na zdrowie i piękną figurę,

·         Wdrożenie zasady odpowiedzialności indywidualnej za własne zdrowie świadomego wyboru,

·         Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych,

·         Promowanie zdrowego stylu życia z uwzględnieniem diagnostyki chorób żywieniowych.


 

„Czyste powietrze wokół nas”

 

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych wg scenariuszy zawartych w programie. Program jest pilotowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Żninie. 

  

 

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

  • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
  • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

 

 

 Bezpieczny Puchatek

 

 

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Wdrożenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.

Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia.

Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.


 

Bezpieczna i przyjazna szkoła

 

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenie przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

 

W programie przyjęto cele szczegółowe dotyczące:

- kreowania zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki,

- zapobiegania problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,

- promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

www.bezpiecznewakacje.pl

 

 Koordynatorem Programu jest Minister Edukacji Narodowej

 

 

Śniadanie daje moc

 

     Aby zwiększyć świadomość uczniów na temat roli zdrowego odżywiania nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc”. Zależało nam, aby wspólne przygotowanie i spożywanie posiłków połączyć z przypomnieniem przede wszystkim ważnej roli śniadania, zwłaszcza dla młodych, rozwijających się organizmów, ale także zasad zdrowego odżywiania, wartości odżywczych warzyw i owoców i wybranych produktów. W zorganizowaniu akcji , wspierali nas rodzice uczniów .Przeprowadzono również pogadanki na temat roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Dzięki niemu dzieci mają siłę i energię do nauki i zabawy, lepiej się koncentrują na wykonywanych zadaniach. Uczniowie dowiedzieli się również, że zdrowe odżywianie to nie tylko zdrowa żywność. Ważne jest też, to by jeść pięć posiłków dziennie o stałych porach i bez pośpiechu, a także picie wody.

     Wszystkie te działania przyczyniły się do utrwalenia nawyków żywieniowych naszych uczniów, ale również wzmocniły integrację szkolnej społeczności.

 

 ,,BEZPIECZNIE DO SZKOŁY/DOMU”

 

     Celem tego programu jest propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, umiejętność zastosowania ich w praktyce , a także zwrócenie uwagi na lokalne zagrożenia, jakie mogą spotkać dzieci. Celem pośrednim jest rozwijanie wyobraźni najmłodszych np. co złego może się zdarzyć , gdy kierujący pojazdem będzie pod wpływem alkoholu. Odbyły się spotkania z policjantem w różnych grupach wiekowych. Podczas prelekcji policjanci omówili aspekty związane z bezpieczeństwem zarówno w ruchu drogowym jak i podczas spędzania czasu wolnego. Na każdym spotkaniu rozdawane były elementy odblaskowe oraz przeprowadzano konkursy plastyczne. Po prezentacjach przeprowadzono również pogadankę na temat zachowania się dzieci w sytuacji napotkania osoby obcej mającej niekoniecznie dobre zamiary, na temat bezpiecznych zachowań, zagrożeń.