Realizowane programy

 

,,SPÓJRZ INACZEJ”

Szkolny program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na wczesne zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz przeciwdziałanie nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Projekt organizuje Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki SPÓJRZ INACZEJ.

Celem głównym jest rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, w tym umiejętność rozpoznawania i nazywania uczuć, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, umiejętności kształtowania pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu samego siebie. Zapobieganie destrukcyjnym zachowaniom w klasie/grupie rówieśniczej i odrzuceniu rówieśniczemu poprzez podejmowanie samodzielnych decyzji.

 

Zachęcanie do zdrowego stylu życia, zachowaniach prozdrowotnych, zasadach bezpieczeństwa I niektórych zagrożeniach dla zdrowia, w tym przede wszystkim związanych a używaniem szkodliwych substancji chemicznych.

 

 

 

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

Ogólnopolska kampania podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Projekt organizują: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Fundacja „Trzeźwy Umysł”

Instytucjami realizującymi program kampanii profilaktycznej ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł” w naszej gminie, z którymi wielokrotnie współpracujemy są Miejski Ośrodek Pomocy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

 

Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Do naszej szkoły corocznie trafiają zestawy edukacyjne w postaci różnorodnych wydawnictw profilaktycznych adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli. Ważnym elementem projektu jest współpraca na bieżąco z koordynatorem ds. uzależnień z MOPS-Żnin.

 

 

„Bieg po zdrowie”


Jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Program skierowany jest do uczniów klasy IV szkoły podstawowej.

Głównym celem programu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

Zajęcia w programie realizowane są za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących dostosowanych do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu.

 

Program skierowany jest również do rodziców i opiekunów uczniów.

 

 

„TRZYMAJ FORMĘ”

 

Chcesz przedłużyć sobie życie?

 Ćwicz i odżywiaj się należycie!

 

Cel główny:

·         Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.

Cele szczegółowe:

·         Zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego żywienia z uwzględnieniem wartości kalorycznych( energetycznych) spożywanych pokarmów oraz z negatywnymi skutkami odchudzania i niewłaściwymi dietami,

·         Uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływ na zdrowie i piękną figurę,

·         Wdrożenie zasady odpowiedzialności indywidualnej za własne zdrowie świadomego wyboru,

·         Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych,

·         Promowanie zdrowego stylu życia z uwzględnieniem diagnostyki chorób żywieniowych.

 

Program edukacyjny  

 

„Nie pal przy mnie, proszę”

Cel główny programu:

 • Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie.

Cele szczegółowe programu:

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom , że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
 • Wykształcenie u dzieci  umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. 

 

 

Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej

„Czyste powietrze wokół nas”

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych wg scenariuszy zawartych w programie. Program jest pilotowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Żninie. 

  

 

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

 

 

 Bezpieczny Puchatek

 

 

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Wdrożenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.

Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia.

Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.


 

Bezpieczna i przyjazna szkoła

 

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenie przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

 

W programie przyjęto cele szczegółowe dotyczące:

- kreowania zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki,

- zapobiegania problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,

- promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

www.bezpiecznewakacje.pl

 

 Koordynatorem Programu jest Minister Edukacji Narodowej

 

 

IV edycja programu "Porcja Pozytywnej Energii"

 

"Porcja Pozytywnej Energii" skierowanego do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z klas I-VI. 

 

Celem programu jest edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych opartych na spożywaniu owoców i warzyw. Program  jest skierowany dla uczniów klas 1-6.W tym roku po raz pierwszy zostały zaproszone przedszkolaki. Realizacja programu polega na przeprowadzeniu zajęć i zabaw dopasowanych do grup wiekowych. Dla dzieci były również książeczki z bajkami, oraz filmy i prezentacje edukacyjne. Jednym z elementów programu był konkurs plastyczny i wystawa prac.

 Więcej informacji na temat programu jest dostępnych na stronie www.porcjapozytywnejenergii.pl

 

 

Śniadanie daje moc

 

     Aby zwiększyć świadomość uczniów na temat roli zdrowego odżywiania nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc”. Zależało nam, aby wspólne przygotowanie i spożywanie posiłków połączyć z przypomnieniem przede wszystkim ważnej roli śniadania, zwłaszcza dla młodych, rozwijających się organizmów, ale także zasad zdrowego odżywiania, wartości odżywczych warzyw i owoców i wybranych produktów. W zorganizowaniu akcji , wspierali nas rodzice uczniów .Przeprowadzono również pogadanki na temat roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Dzięki niemu dzieci mają siłę i energię do nauki i zabawy, lepiej się koncentrują na wykonywanych zadaniach. Uczniowie dowiedzieli się również, że zdrowe odżywianie to nie tylko zdrowa żywność. Ważne jest też, to by jeść pięć posiłków dziennie o stałych porach i bez pośpiechu, a także picie wody.

     Wszystkie te działania przyczyniły się do utrwalenia nawyków żywieniowych naszych uczniów, ale również wzmocniły integrację szkolnej społeczności.

 

 

,,MLEKO W SZKOLE’’

 

Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej, oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii. Ideą programu jest, aby w szkole co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik mleka.

  

 

,,PROJEKT ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM’’


Misją tego programu jest przywrócenie naszych dzieci  do świata zdrowia ,sprawności i pogody ducha. Projekt zawiera bogatą ofertę edukacyjną dla uczniów klas 1-3. Jest wiele materiałów na temat zdrowego odżywiania i roli aktywności fizycznej.

 

 ,,BEZPIECZNIE DO SZKOŁY/DOMU”

 

     Celem tego programu jest propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, umiejętność zastosowania ich w praktyce , a także zwrócenie uwagi na lokalne zagrożenia, jakie mogą spotkać dzieci. Celem pośrednim jest rozwijanie wyobraźni najmłodszych np. co złego może się zdarzyć , gdy kierujący pojazdem będzie pod wpływem alkoholu. Odbyły się spotkania z policjantem w różnych grupach wiekowych. Podczas prelekcji policjanci omówili aspekty związane z bezpieczeństwem zarówno w ruchu drogowym jak i podczas spędzania czasu wolnego. Na każdym spotkaniu rozdawane były elementy odblaskowe oraz przeprowadzano konkursy plastyczne. Po prezentacjach przeprowadzono również pogadankę na temat zachowania się dzieci w sytuacji napotkania osoby obcej mającej niekoniecznie dobre zamiary, na temat bezpiecznych zachowań, zagrożeń.

 

„TYDZIEŃ DOBREGO CHLEBA”

 

     Zadanie polega na zorganizowaniu w dniach 16-23 października w szkole kampanii informacyjno- edukacyjno- promocyjnej. Udział w kampanii polega na podjęciu działań upowszechniających zdrowe odżywianie , popularyzujących zdrowotne właściwości chleba na zakwasie , zdrowy styl życia , zasady prawidłowego odżywiania oraz aktywność ruchową . Tydzień chleba w szkole może być okazją , by zastanowić się nad swoją dietą, uważniej wybierać produkty w sklepie i zacząć troszczyć się o swoje zdrowie.

 

„STOP PRZEMOCY”

 

     Na terenie szkoły odbywają się happeningi przeciwko przemocy. Uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły w przemarszu dookoła naszej miejscowości. Dzieci wyposażeni w plakaty, transparenty, gwizdki, instrumenty muzyczne, którymi sygnalizowali brak zgody na przemoc w jakimkolwiek obszarze życia. Happeningowi często towarzyszą występy artystyczne.

 

 Lekki tornister

 

 to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna dla uczniów klas 0-III, która ma na celu wyposażenie dzieci w wiedzę nt. profilaktyki wad postawy, zwrócenie uwagi na niezmniejszający się problem przeciążonych plecaków oraz zmniejszanie jego skali w przyszłości, a co za tym idzie – działanie na rzecz prostych i zadowolonych dziecięcych kręgosłupów. W kampanii wzięli udział wszyscy uczniowie z klasy 0-III naszej szkoły.