Projekt 2019-2020

 

 

 

 Szanowni Państwo!

 

 Niezwykle miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2019/2020 nasza Szkoła Podstawowa im. Klemensa Janickiego w Januszkowie wraz z uczniami i nauczycielami zostaną objęci wsparciem w ramach projektu pt.„Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin” realizowanego w partnerstwie przez Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent) w partnerstwie z Gminą Żnin (Partner).

Z przyjemnością informujemy, że niniejszy projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Tytuł projektu

„Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin”

Numer projektu

RPKP.10.02.02-04-0013/18

Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa

10 „Innowacyjna edukacja”

Działanie

10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”

Poddziałanie

10.2.2 „Kształcenie ogólne”

Beneficjent (wnioskodawca)

Euro Innowacje sp. z o.o.

ul. Garbary 100/11

61-757 Poznań

Partner

Gmina Żnin

ul. 700-lecia

88-400 Żnin

Cel Projektu

Podniesienie kompetencji kluczowych 672 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, doposażenie pracowni przedmiotowych i TIK oraz podwyższenie kompetencji 50 nauczycieli w 5 szkołach osiągających słabe wyniki edukacyjne na obszarze gminy Żnin do 31.07.2020 r.

Planowane efekty

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie:

·         605 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu

·         45 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu

·         5 szkół i placówek systemu oświaty będzie wykorzystywać sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych

·         5 szkół, w których pracownie przedmiotowe będą wykorzystywać doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych

Wartość projektu

1 227 805,44 zł

Wkład Funduszy Europejskich

1 043 634,62 

Zadania

1.       Wyposażenie pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych dla 5 szkół podstawowych w Gminie Żnin.

 

2.       Podniesienie kompetencji 50 nauczycieli z 5 szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Żnin.

 

3.       Pozalekcyjne zajęcia dodatkowe na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie TIK, przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz postaw i umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej: 672 uczniów z 5 szkół w Gminie Żnin.

 

4.       Pozaszkolne zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych 672 uczniów z 5 szkół podstawowych w Gminie Żnin.

 

Szanowni nauczyciele, uczniowie i rodzice! 

 Niezwykle miło nam poinformować, że od 6.09.2019r. rusza rekrutacja nauczycieli i uczniów

w ramach projektu

pt.„Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin” realizowanego w partnerstwie przez Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent) w partnerstwie z Gminą Żnin (Partner), rekrutacja potrwa do 13.09.2019r.  

Wszystkie  niezbędne dokumenty otrzymają państwo od koordynatorów szkolnych.

Działania informacyjno - promocyjne realizowane  w ramach projektu pt. „Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin” nr RPKP.10.02.02-04-0013/18.

Rekrutacja nauczycieli i uczniów  - dokumenty również do pobrania 

 

http://euroinnowacje.com/projekty-z-ue/innowacyjna-edukacja-dla-szkol-gminy-znin/rekrutacja/