PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

  

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Klemensa Janickiego

w Januszkowie  z dnia 31.08.2020 r


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego

w Januszkowie

 

Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

1.      Publiczna Szkoła Podstawowa im. Klemensa Janickiego w Januszkowie  wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy  Żnin, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

2.      Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:

·         ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;

·         w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz, po uprzednim kontakcie telefonicznym, są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;

·         do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;

·         osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze, w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.

3.      Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

4.      Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

5.      Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.

6.      Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie szkoły.

7.      Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.

8.      Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

9.      Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie, w przypadku zmiany sali lekcyjnej przez daną klasę na każdej przerwie

 

§ 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

1.      Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2.      Do szkoły dzieci i uczniowie przyjeżdżają (przychodzą) o wyznaczonych godzinach.  Uczniowie klas IV-VI poruszają się na terenie szkoły w maseczkach ochronnych lub przyłbicach.

3.      W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej oraz w środkach komunikacji publicznej.

4.      Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, tylko na parterze szkoły, zachowując zasady:

·         1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

·         dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

·         dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

·         opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli .

5.      Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, komunikatory internetowe itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

6.      Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, wyznaczonym miejscu (izolatorium), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

7.      Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy zdezynfekować  ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Po korytarzach uczniowie klas IV –VI przebywają w maseczkach lub przyłbicach.

8.      Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

9.      Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

10.  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

11.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

12.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych salach dydaktycznych. Na zajęciach świetlicowych uczniowie przebywają w maseczkach ochronnych lub przyłbicach.

13.  Wszystkie klasy 0-VI mają przypisane odrębne miejsca do wieszania okryć wierzchnich, oznaczone numeracją od 0 do 6.


§ 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

1.      Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

2.      Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, środki myjące
i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).

3.      Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz, nauczyciele i pracownicy szkoły w czasie przerw poruszają się po terenie szkoły w maseczkach lub przyłbicach.

4.      Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

5.      Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

6.      Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

7.      Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

8.      W miejscu przeznaczonym na zajęcia wychowania fizycznego używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.

9.      Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

10.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

11.  Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

12.  W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.

13.  Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Pomieszczenie do zajęć świetlicowych należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

14.  Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

15.  Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

16.  Zaleca się:

·         utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,

·         dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,

·         dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,

·         dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,

·         czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.

17.  Do obowiązków personelu obsługi należy także:

·         sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

·         napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

·         wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

 

§ 4

Zasady korzystania z gabinetu pedagoga / logopedy

 

1.      Harmonogram pracy gabinetu pedagoga / logopedy będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym i na stronie szkoły.

2.      Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować stosownym preparatem.

3.      Używać środków ochrony indywidualnej, w tym:

• maseczki ochronnej, a w razie konieczności także przyłbic lub gogli lub zastępczo innych rozwiązań spełniających funkcję ochrony oczu;

• rękawiczek jednorazowych.

4.      Jeżeli wymaga tego specyfika spotkania, można zrezygnować z części powyższych elementów, postępując przy tym zgodnie z praktyką bezpieczeństwa:

• regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

• podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

• starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

• dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.

• regularnie, po każdym spotkaniu, badaniu lub zajęciach, czyścić powierzchnie wspólne np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł oraz materiały i pomoce dydaktyczne, z którymi stykają się użytkownicy.

5.      Badanie przesiewowe oraz diagnoza pedagogiczna/ logopedyczna prowadzone są indywidualnie dla każdego dziecka. Pedagog/ logopeda używa środków ochrony osobistej (maseczka ochronna, przyłbica, rękawiczki), a używane do badania pomoce i materiały są zalaminowane (łatwe do dezynfekcji) lub jednorazowego użytku.

6.      Po każdym przeprowadzonym badaniu gabinet jest wietrzony, powierzchnie użytkowe oraz wykorzystane pomoce zdezynfekowane lub zniszczone.

7.      Na zajęciach terapii logopedycznej przebywa jednorazowo maksymalnie dwoje uczniów z jednego zespołu klasowego. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów odbywają się ściśle z harmonogramem.

8.      W zajęciach uczestniczą wyłącznie uczniowie zdrowi.

9.      Uczniowie, po wejściu do gabinetu, myją lub dezynfekują ręce.

10.  Uczniowie w gabinecie mogą zdjąć maseczki,  zajmują wyznaczone miejsce, nie chodzą po gabinecie bez koniecznej potrzeby.

11.  Uczniowie korzystają z indywidualnie udostępnianych im kart pracy, które po zajęciach przechowują we własnych teczkach, a do pracy wykorzystują własne przybory (kredki, długopis, ołówek).

12.  Po zakończonych zajęciach uczniowie dezynfekują ręce i opuszczają gabinet.

13.  Po zakończonych zajęciach pedagog / logopeda  przeprowadza dezynfekcję powierzchni użytkowych oraz pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.

14.  Konsultacje dla Rodziców odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie - w godzinach pracy pedagoga / logopedy. W przypadku konieczności odbycia indywidualnego spotkania z Rodzicem/Opiekunem prawnym, następuje ono po uprzednim ustaleniu terminu spotkania i uzyskaniu zgody Dyrektora placówki.

15.  W przypadku osobistej konsultacji pedagoga / logopedy z Rodzicem/ Opiekunem prawnym, w gabinecie może przebywać tylko pedagog / logopeda i jeden Rodzic (w uzasadnionych przypadkach dwóch). W razie konieczności udziału większej liczby osób spotkania będą się odbywać w pomieszczeniu o większej powierzchni, np. w sali lekcyjnej.

16.  Spotkania są przeprowadzane z zachowaniem rekomendowanych środków bezpieczeństwa (zachowanie dystansu, środki ochrony osobistej). Po każdym spotkaniu następuje wietrzenie gabinetu lub sali i dezynfekcja.

17.  Rodzic zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:

a) występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,

b) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,

c) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,

d) w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub

skierowaną do izolacji.

§5

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

1.      Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.

2.      Nauczyciel biblioteki  określi liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.

3.      Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.

4.      Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

5.      Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

§ 6

Zasady korzystania z jadalni

1.      Osoba wydająca posiłki musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:

1)        ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,

2)        zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,

3)        stosować środki ochrony osobistej.

1.      Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.

2.      Wydawanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.

3.      Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.

4.      Osoby te w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:

1)        przed rozpoczęciem pracy,

2)        przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

3)        po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

4)        po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,

5)        po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,

6)        po skorzystaniu z toalety,

7)        po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,

8)        po jedzeniu, piciu.

5.      Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.

6.      Naczynia jednorazowe po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do wyznaczonego pojemnika.

 

§ 7

Zasady dostarczania i przyjmowania posiłków

1.      Dostawcy posiłków powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.

2.      Przywożony posiłek musi być opakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem.

3.      Posiłek  dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły od strony drogi.

4.      Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

§ 8

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

1.      Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły ani przysyłać dziecka na zajęcia.

2.      O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

3.      Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły

4.      W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.

5.      Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

6.      W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.

7.      O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Żninie   oraz organ prowadzący szkołę.

8.      Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.

9.      Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

10.  Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 9

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

1.      Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.

2.      Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.

3.      Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.

4.      Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.

5.      W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.

6.      Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.

7.      Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);

8.      Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

9.      Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

10.  O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 10

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły  został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i organem prowadzącym szkołę może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

§11

Postanowienia końcowe

1.      Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

2.      Procedura może być modyfikowana.

3.      Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

4.      Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.

5.      O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.