Nadzór pedagogiczny

Załącznik do uchwały nr 1/2018/2019

Rady Pedagogicznej z dnia

30 sierpnia 2018 r.

 

Sposób realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w celu doskonalenia pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Wnioski

 

 

Sposób realizacji

Stwarzać na lekcjach sytuacje dawania uczniom możliwość wpływu na sposób organizowania i przebieg zajęć.

Położyć większy nacisk  na moduł dyskusyjny poprzez dawanie każdemu z uczniów zaprezentowania swoim kolegom, własnego toku rozumowania czy sposób rozwiązania oraz częstszego dyskutowania uczniów nad efektywnością poszczególnych sposobów.

 

Nie wszyscy nauczyciele przestrzegają terminowości opracowywania i dostarczania podstawowej dokumentacji, głównie dotyczy to: dokumentacji wychowawcy klasy oraz dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

- Dążyć do doskonałości poprzez samodyscyplinę w zakresie systematycznej pracy, w zakresie poprawności i terminowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

 

-Wprowadzić systematyczne spotkania nauczycieli w celu omawiania bieżących spraw, sprawdzania i uzupełniania dokumentacji.

 

Nie zawsze nauczyciele stosują poznane podczas szkoleń wiadomości i umiejętności.

- Uczestniczyć w szkoleniach, które realnie można wykorzystać w pracy nauczyciela oraz dzielić się wiedzą w ramach WDN-u .

 

- Umiejętnie wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w procesie lekcyjnym poprzez stosowanie ćwiczeń, elementów zabaw itp. poznanych na szkoleniach, a tym samym podnosić jakość pracy szkoły.

 

Bardzo rzadko stwarzane są sytuacje, w których uczniowie mogą wyrazić swoje opinie o lekcji, jak również wpływać na przebieg zajęć.

 

- Organizować lekcje w taki sposób, aby uczniowie mieli możliwość wyrażać swoje zdanie na temat przeprowadzonych zajęć np. poprzez stosowanie zdań niedokończonych, np. :”Dzisiaj nauczyłem się…, Lekcja podobała mi się…, „Najbardziej zapamiętałem/zapamiętałam…”

 

- Aby uczniowie mieli realny wpływ na przebieg lekcji zachęcać ich do przygotowywania fragmentów lekcji, np. w formie referatu, pokazu, prezentacji itp.

Każda lekcja jest zawsze podsumowana, ale niekoniecznie przez uczniów; nie zawsze mają możliwość samooceny czy oceny koleżeńskiej oraz wypowiedzenia się na temat, co było łatwe, trudne czy ważne.

 

- Stwarzać na każdej lekcji możliwość dokonywania przez uczniów samooceny lub oceny koleżeńskiej według ustalonych na lekcji kryteriów zgodnie z zasadami oceniania kształtującego

 

- Ustalić system znaków, za pomocą których uczniowie mogą zgłaszać, czy zrozumieli treści omawiane podczas lekcji (np. karteczki czy kredki w trzech kolorach: czerwonym- oznacza „nie rozumiem”, pomarańczowy- „częściowo rozumiem”, zielony- „rozumiem”.

 

Nie zawsze czas pracy lekcji jest efektywnie wykorzystany przez wszystkich nauczycieli, odnotowano przypadki  zakańczania lekcji po czasie, co niewymiernie miało wpływ na jakość prowadzonych zajęć.

 

- Planować lekcję, aby efektywnie wykorzystać czas na pracę z uczniami, wziąć pod uwagę specyfikę każdej klasy (indywidualizacja procesu lekcyjnego, zróżnicowanie zadań, dostosowanie liczby zadań).

 

Uczniowie mają problem z zadaniami wymagającymi logicznego myślenia (wyciągania wniosków, analizowania).

 

 

Motywować uczniów do analizowania sytuacji omawianej na lekcjach, tworzenia ciągów przyczynowo-skutkowych, dociekania, rozmyślania: „co, by było, gdyby…”, zastanawiania się nad przyczynami i skutkami danego zdarzenia.

 

 

Uczniowie mają trudności z samodzielnym wyjaśnieniem pojęć historycznych.

 

 

Na każdej lekcji skłaniać uczniów do samodzielnego wyjaśniania wybranego pojęcia w formie ustnej lub pisemnej.

 

Uczniowie  mają trudności z opisaniem sytuacji historycznej.

 

 

Zachęcać uczniów do opisywania swoimi słowami danego zagadnienia omawianego na lekcji.

 

Przeprowadzać dyskusje, podczas których uczniowie muszą wypowiedzieć się za lub przeciw i podać argumenty.

 

 

Kłopot sprawia uczniom nanoszenie informacji na mapę historyczną.

 

 

 

 

Położyć nacisk na pracę z mapą historyczną nie tylko podczas lekcji, ale również w ramach pracy domowej (w zeszycie ćwiczeń niemalże do każdego tematu dołączona jest mapa konturowa do uzupełnienia).

 

 

Uczniowie w swoich pracach zwracają uwagę na pisanie odpowiedzi całym zdaniem, niestety nie zauważają błędów ortograficznych, nie zwracają uwagi na estetykę pisma oraz przestawiają litery w wyrazach.

 

 

Zwracać uwagę na stosowanie reguł ortograficznych  i estetykę pisma podczas wszystkich zajęć edukacyjnych, podczas pisania dowolnych tekstów, a także w czasie zabaw dowolnych, zajęć świetlicowych

 

Podczas lekcji, zajęć dodatkowych, wyjazdów, wycieczek, przerw, zabaw integracyjnych doskonalić i usprawniać samodzielne wykonywanie zadań.

 

 

Uczniowie mają problemy z rozwiązywaniem zadań z wykorzystaniem logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem oraz nie podejmują  prób samodzielnego wykonywania zadań tekstowych

 

Podczas lekcji rozwiązywać zadania tekstowe w celu usprawnienia logicznego myślenia - wspólne czytać  polecenia, analizować problemy, budować hipotezy oraz wyciągać wnioski.

 

Mobilizować uczniów do systematycznej pracy, oraz zachęcać do podejmowania próby wykonania zadania poprzez wskazywanie źródła pomocy z których mogą korzystać oraz przygotowywać dodatkowe zadnia.

 

Wspieranie uczniów w realizacji zadań, udzielanie wskazówek i wszechstronnej pomocy oraz stosowanie wzmocnień pozytywnych – chwalenie za drobne osiągnięcia, ustna pochwała na forum klasy.

 

 

Doskonalić umiejętność reagowania językowego

 

 

 

Inicjowanie na wstępie lekcji krótkich dialogów z wykorzystaniem wprowadzonych na poprzednich lekcjach wyrażeń i zwrotów nawiązujących do materiału z kilku lekcji wstecz.

 

 

Doskonalić umiejętność tworzenia różnych wypowiedzi pisemnych wymaganych w podstawie programowej (pocztówka, email itp.)

 

 

Pisanie na lekcjach krótkich form wypowiedzi pisemnych według wymaganych kryteriów oraz zadawanie uczniom do zredagowania takie formy wypowiedzi w domu.

 

 

Ćwiczyć rachunek pamięciowy szczególnie mnożenie i dzielenie w zakresie 100

Doskonalić umiejętność rozwiązywania zadań

Położyć większy nacisk na odczytywanie wskazań zegara i obliczenia czasowe

Zwracać uwagę na estetykę pisania i poprawność ortograficzną

 

 

Rozwiązywanie zagadek ,rebusów, krzyżówek, oraz wykonywanie działań praktycznych.

 

 

 

 

 

Na wszystkich przedmiotach zwracać uwagę na estetykę pisma i przestrzeganie zasad ortografii

 

 

Sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2017/2018 został ustalony i przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2018/2019 z dnia 30.09.2018r. na rok szkolny 2018/2019.