• Klasa przy pracy
  Klasa przy pracy
 • Programuję
  Programuję
 • Programować każdy może
  Programować każdy może
 • Programować każdy może
  Programować każdy może
 • Programuję
  Programuję

Innowacja pedagogiczna

 

 

 Innowacja pedagogiczna w zakresie wdrożenia programowania do edukacji formalnej  

 „ Programować każdy może... „

skierowana do uczniów klasy IV (z kontynuacją w klasie V) szkoły podstawowej

 

  Poszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji stało się głównym nurtem globalnej cywilizacji. Dziś już posiadanie i użytkowanie komputera należy do rzeczy codziennych i oczywistych. Dzieci dość wcześnie rozpoczynają edukację informatyczną. Komputer towarzyszy człowiekowi od najmłodszych lat jego życia, natomiast postęp naukowo– techniczny zmusza nas do zmiany sposobów przekazywania wiedzy. Można by rzec, że dzisiejsza młodzież należy do ery komputerów.  Trudno im sobie wyobrazić codzienność bez Internetu, telefonów komórkowych, gier i szybkiego dostępu do informacji. Jednak nie wszyscy uczniowie wiedzą, że komputer służy nie tylko do zabawy, ale przede wszystkim jako narzędzie przydatne do rozwiązywania problemów. Jest źródłem wiedzy o otaczającym nas świecie.

            Elementem powszechnego kształcenia informatycznego powinna stać się również umiejętność programowania, która jest uważana za jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Nauka programowania służy m.in. kształtowaniu znaczenia pojęć informatycznych i rozwojowi metod informatyki. Kształci takie umiejętności, jak: logiczne myślenie i precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów; sprzyja dobrej organizacji pracy podczas rozwiązywania problemów i buduje kompetencje potrzebne do współpracy, niezbędne dzisiaj w niemal każdym zawodzie. Nauczanie   wspomagane   komputerem   i   Internetem   pozwala  rozwijać umiejętności informatyczne oraz stwarza znakomite warunki dla rozwoju myślenia twórczego uczących  się  dzieci  i  oddziaływania  na  ich  osobowość,  przyspiesza  i  ułatwia  nabywanie różnorodnych umiejętności, stanowi bogate źródło informacji.

         

Tworząc innowacje pedagogiczne należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Zasady prowadzenia innowacji pedagogicznych w szkołach/placówkach reguluje:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506, z późn. zm.)

 

Forma zajęć innowacyjnych:

 

 Zajęcia obowiązkowe dla całej grupy podczas trwania innowacji. Treści programowe zawarte w innowacji będą realizowane w ramach zajęć lekcyjnych. Zakres realizowanego materiału zostanie rozszerzony o nowe treści bez naruszenia podstawy programowej, a które są ważne w dalszej edukacji. Lekcje odbywać będą się w pracowni informatycznej z dostępem do Internetu.  

 

  Podstawowym celem zajęć jest osiągnięcie dobrego poziomu opanowania umiejętności programistycznych, obejmujących podstawy programowania. Przewiduje się wprowadzenie, przećwiczenie i utrwalenie kluczowych zagadnień dla nauki programowania.