Historia

 

 

     Do roku 1849 dzieci uczęszczały do szkoły w Murczynie, dzieci z Wilczkowa natomiast do szkoły w Górze. Tutejsi mieszkańcy byli zmuszeni do płacenia składek na utrzymanie szkoły w Murczynie. W roku 1849 budynek szkolny w Murczynie wymagał gruntowego remontu i na gromadę Januszkowo wyznaczono jak na owe czasy bardzo wysoką składkę 60 talarów (1 talar = ok. 6,5 złotego). Ludność Januszkowa postanowiła więc wybudować sobie własną szkołę. Budynek szkolny wzniesiono z drzewa kosztem 800 talarów w roku 1849 – 1850.

Pierwszym nauczycielem był Antoni Górski, który  w tutejszej szkole uczył 37 lat (1850 – 1887). Program nauczania obejmował przedmioty ogólne - naukę czytania i pisania, arytmetykę, katechizm i naukę moralną - ale również praktyczne wiadomości z geografii i przyrody, z zakresu ogrodnictwa i rolnictwa, a ponadto muzykę i śpiew.

      2 czerwca 1880 w budynku szkoły wybuch pożar. Z polecenia Regencji powierzono wybudowanie nowego już murowanego lokum szkolnego pod dachówkę kosztem 9000 marek. Ponieważ liczba dzieci z biegiem czasu wzrosła (w roku 1894 do szkoły uczęszczało dziewięćdziesiąt czworo dzieci i to większość z Januszkowa) w 1901 roku dobudowano drugą klasę. Posadę drugiego nauczyciela objął w 1906 roku nauczyciel Ronczka.

W czasie zaborów Januszkowo znalazło się w obszarze zaboru pruskiego. W 1887 roku wydano zarządzenie o likwidacji nauczania języka polskiego. Kolejnym posunięciem w kierunku germanizacji była wydana w 1906 roku instrukcja w sprawie wprowadzenia języka niemieckiego w nauczaniu religii. Wywołało to falę strajków, która nie ominęła również szkoły w Januszkowie. Zapiski dotyczące tego wydarzenia brzmią następująco: „Dzieci I i II klasy przyniosły nauczycielom jednobrzmiące pisemne doniesienie od rodziców, w których ci oświadczali, że dzieciom swoim zakazali odpowiadać na religii w języku niemieckim.

Do zwalczania strajku Regencja zarządziła następujące represje:

- strajkujące dzieci nie miały urlopu ani żadnych ulg,

- strajkującym dodano do obowiązkowych godzin dodatkowo po sześć a później dwanaście godzin tygodniowo,

- czternastoletnich dzieci nie zwolniono, inni pozostali bez promocji.

Strajk, w wyniku zastosowanych kar porządkowych wobec opornych rodziców,  zakończył się po ośmiu miesiącach.

   

    Januszkowo wchodzące w skład powiatu żnińskiego odzyskało niepodległość 12 stycznia 1919 roku. Władze polskie dekretem z 7 lutego 1919 roku przystąpiły do uruchomienia polskich szkół. Przedmiotowy dokument ustanawiał, że kształcenie w zakresie szkoły powszechnej jest obowiązkowe dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym i ustalał okres nauki na siedem lat. W Januszkowie w oparciu o ten dekret utworzono szkołę powszechną o typie szkoły jednoklasowej z jednym nauczycielem, która realizowała program czwartych klas. Nauka rozpoczęła się w roku szkolnym 1921/22. Nauczycielem i kierownikiem szkoły był wówczas Marian Budzyński. Do szkoły uczęszczało 58 uczniów. Ferie szkolne były dostosowane do potrzeb gospodarczych wsi i były wykorzystywane w zależności od terminarza prac polowych (żniwa, wykopki).

     

    Z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej Januszkowo zostało wcielone w granice administracyjne Rzeszy Niemieckiej a nazwę wsi zmieniono na Bartelsheim. Nauczycielkę oraz kierownika szkoły wywieziono w okolice Mińska Mazowieckiego, gdzie przetrwali okres działań wojennych. W szkole uczyły się dzieci niemieckie. Dla dzieci polskich przeznaczono szkołę w Górze. Uczono tam podstaw pisania i czytania w języku niemieckim, rachunków, historii trzeciej Rzeszy oraz ogólnych wiadomości o przyrodzie i geografii politycznej Niemiec hitlerowskich. W wyniku tego po zakończeniu wojny ok. 60 % dzieci było analfabetami. W 1945 roku nauka w szkole odbywała się w klasach I-V, a szkoła w Januszkowie posiadała status filii Szkoły Podstawowej w Górze.

     W 1956 roku wprowadzono obowiązek szkolny do 16 roku życia i siedmioklasową podstawówkę. W roku szkolnym 1968/69 zostaje uruchomiona ósma klasa. Do 1999 roku zajęcia odbywały się w systemie klas łączonych z podziałem na oddziały: klasa I, II i III, IV i V, VI i VII oraz VIII.

1 września 1999r. nastąpiły kolejne zmiany: ośmioletnia szkoła podstawowa została przeobrażona w szkołę sześcioletnią, uczniowie zaś kontynuują naukę w trzyletnim gimnazjum. Ukończenie nauki w szkole podstawowej jest uzależnione od napisania sprawdzianu w ostatniej klasie.

   

   Na przestrzeni lat szkołę rozbudowywano. Obecnie znajduje się w niej 7 izb lekcyjnych a także pracownia komputerowa, biblioteka z kącikiem multimedialnym, gabinet logopedy i pedagoga  oraz świetlica – stołówka. Przy szkole znajduje się boisko.  

     Obecnie do obwodu szkolnego należą dzieci z Januszkowa, Wilczkowa, Dobrylewa, Redczyc, Wawrzynek, Murczynka, Jadownik Bielskich, Jadownik Rycerskich i Kierzkowa.